अर्थ मन्त्रालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणालीगुनासो दर्ता गर्न तल उल्लेखित विवरण भरेर पठाउनुहोस् (युनिकोडमा टाईप गर्नहोस्)

  • 1 गुनासोको विवरण
  • 2 प्राप्त गर्ने कार्यालयको विवरण
  • 3 तपाईको व्यक्तिगत विवरण
  • 1 गुनासोको विवरण
  • 2 प्राप्त गर्ने कार्यालयको विवरण
  • 3 तपाईको व्यक्तिगत विवरण
  • 1 गुनासोको विवरण
  • 2 प्राप्त गर्ने कार्यालयको विवरण
  • 3 तपाईको व्यक्तिगत विवरण
(यस् गुनासो/उजुरी सम्बन्धी कुनै जानकारी दिन परेमा यो विवरण चाहिने छ, तपाईंको विवरण हामी गोप्य राख्ने छौं र सम्बन्धित अधिकारीहरुले मात्र हेर्न पाउने छन्।)