अर्थ मन्त्रालयको गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली

( यदी पासवर्ड बदल्नु परेमा change your password अथवा बिर्सेको खण्डमा forgotten your password!)

तपाईंले बिर्सनु भएको पासवर्ड प्राप्त गर्नुहोस्